Söz 10 Hakikat 5-6

Soz 10 Hakikat6 Dunya misafirhanesi

5. Hakikat [Şefkat & Ubûdiyet-i Muhammediye: Mucib & Rahim]

 • Hiç mümkün müdür ki, en küçük bir isteği cevaplayan bir Rab, en büyük bir kulunun, Resul-i Ekrem’in duasını işitip kabul etmesin?
  • Resul-i Ekrem kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor.

6. Hakikat [Haşmet & Sermediyet: Celil & Baki]

 • Hiç mümkün müdür ki, bütün varlığı idare eden Allah, tüm bunları perişan fâniler için yapmış olsun da devamını yaratmasın?
 • Dokuz esastır

1. Esas

 • Bu dünya kafile-i mahlûkatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşalan, Yaratıcının hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir.

2. Esas

 • Şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabb-i Kerîmi, onları Dârü’s-Selâma davet eder.

3. Esas

 • Şu dünyadaki süsler yalnızca lezzet almak için değil. Az bir tat verir çok acı sunar. Demek ki ibret içindir. Onlar asıl ulvi gayelere yöneliktir.

4. Esas

 • Şu dünyadaki süslü şeyler Cennet’tekilerin demolarıdır.

5. Esas

 • Şu fâni sanat eserleri bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamış belki varlıklarının bilinmesi, etkilerinin kaydedilmesi için yaratılmışlardır.
  • Bir çiçeğin şekli, kokusu, dokusu algılandıktan sonra çürümesi o çiçeği tamamen yok etmez. “Çiçek” diye bir varlıktan haberdar olunmayı sağlar. Dünyadaki sanat eserleri de çiçek gibi yok olsalar bile varlıklarını tanıtırlar.

6. Esas

 • İnsan, ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki, bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zaptedilir.

7. Esas

 • Sonbahar güzel canlıların tahribatı için değil, yeni baharda gelecek mahlûkata yer açmak için vardır.

8. Esas

 • Şu fâni âlemi devam ettiren Yaratıcının başka ve bâki bir âlemi var ki, kullarını oraya sevk ve ona teşvik eder.

9. Esas

 • Rahmân, ahirette has kullarına öyle ikramlar edecek ki; ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne akla gelmiştir.

twitter facebook

Söz 10 Hakikat 4

4. Hakikat [Cevad & Cemil]

 • Hiç mümkün müdür ki, nihayetsiz cömertlik sahibi Zat, kendilerine cömertlik yapacağı kişileri istemesin?
  • Dünyadaki sayısız cömertlik eserinin varlığı ve insanların bu geçici eserlere olan sonsuz bağlılığı bu nimetlerin daha fazlasının ahirette olduğuna işaret eder.
  • Nihayetsiz cömertlik sahibi Zat, dünyadakinin aksine daimi cömertlikte bulunacağı daimi bir yeri ister.
  • Zevâl-i elem, lezzet olduğu gibi, zevâl-i lezzet dahi elemdir.
   • Sonsuz cömertlik sahibi kendisine şükreden kullarına onlara acı verecek şekilde, geçici nimetlendirmekle yetinmez. Nihayetsiz cömertlik nihayetsiz ihsan etmek, nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ise, nihayetsiz minnettarlık duyacak olan kişileri gerektirir.
 • Bu âlemin güzellikleri yaratan Sanatkarının hayret verici yaratma gücü vardır, harika eserleri ile bunları gösterir.
 • Güzellik (Hüsün ve Cemal), görmek ve görünmek ister. Görmek ve görünmek ise seyirci ister. Güzellik ebedî olduğundan seyircileri daimi ister. Çünkü daimî bir cemâl geçici müştaka razı olamaz. Geçiciliğe mahkûm olan bir seyircinin sevgisi sonlu olursa nefrete dönüşür.
 • Şu alemdeki her şey bir Yaratıcıya işaret eder. Yaratıcı’nın sıfatları da ahirete işaret eder.

Soz10 Hakikat4 zevali elem zevali lezzettwitter facebook

Söz 10 Hakikat 1-2-3

Sozler 10 Hakikat 2 kerim rahim Allah

1. Hakikat İsm-i Rabb

 • Hiç mümkün müdür ki, böyle bir kâinatı, kemâlâtını göstermek için gayet yüksek maksatlarla icad etsin; onun makàsıdına karşı ubûdiyetle mukabele eden mü’minlere mükâfatı bulunmasın ve ehl-i dalâlete mücazat etmesin?

2. Hakikat Kerim & Rahim

 • Hiç mümkün müdür ki, gösterdiği âsâr ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu âlemin Rabbi, kerem ve rahmetine lâyık mükâfat, izzet ve gayretine göre mücazatta bulunmasın?

3. Hakikat Hakim & Adil

 • Hiç mümkün müdür ki, zerrelerden güneşlere kadar adalet ve mizanla saltanatını gösteren Zât-ı Zülcelâlubûdiyetle tevfik-i hareket eden müminleri taltif etmesin? İsyan eden edepsizleri te’dip etmesin?
 • Hiç mümkün müdür ki, en küçük bir mahlûkun imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlûkun bekà gibi en büyük arzusunu ihmal etsin?

twitter facebook

Söz 10 – Mukaddime

Dört işarettir

1. İşaret

 • Hikâyedeki sersem ve emin adama dair üç yaklaşım;
  • Nefs-i emmâre & Kalp
  • Din karşıtı felsefe öğrencisi & mümin Kur’ân-ı Hakîm öğrencisi
  • Ümmet-i İslâmiyemillet-i küfriyedir.
 • Nasıl ki, her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış; her harfi içinde ince kalemle muntazam bir kaside yazılmış bir kitap yazarsız olmaz. Öyle de, şu kâinatın nakkaşsız olması imkansızdır. Bu kâinat öyle bir kitaptır ki, her sahifesi çok kitapları tazammun eder. Hattâ, her kelimesi içinde bir kitap vardır. Herbir harfi içinde bir kaside vardır.
 • Dünyadaki her şeyde vahdâniyetin çok delilleri var. Bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi birtek şey yapmak, ancak her şeyin Hâlıkına has bir iştir.
 • “Hiçbir şey yoktur ki, Onu hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ, 44
 • Vâhid-i Ehadi kabul etmemekle, mevcudat adedince ilâhları kabul etmek lâzım gelir.

Sozler 10 Mukaddime Isaret1 Kainat kitabi

2. İşaret

 • Hikâyede bahsi geçen yâver-i ekrem, Resul-i Ekremdir (aleyhissalâtü vesselâm).
 • Hiç mümkün olur mu ki, bu kâinatın Sahibi, mevcudatın “Nereden? Nereye? Necisin?” üç sual-i müşkülün muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın?

3. İşaret

 • Küçücük insan, şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellâl-ı saltanat-ı İlâhiye ve bir ubûdiyet-i külliyeye mazhar olduğundan, büyük ehemmiyeti vardır.

4. İşaret

 • Mümkün değil ki, bu fâni âlemin bâki Hâlıkı dünyayı icad etsin de, bâki bir âlemi icad etmesin.
 • Mümkün değil: Bu meşher ve meydan-ı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın Fâtırı onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan dar-ı âhireti halk etmesin.

twitter facebook

Söz 10 Suret 8-9-10-11-12

Sozler10 Suret11 Dunyadaki daimi degisim

8. Suret

 • Bu muhteşem yerin sahibi olan padişah fermanında”İtaat edenlerinizi buradan daha iyi yere, isyan edenleri de zindanları olan bir yere sevk edeceğim” diyor. Vaad ettiyse yapacaktır. Bu, onun için çok kolaydır.

9. Suret

 • Buranın sahibi olan kudretli zattan hususi mesajlar ileten bir kısım önde gelen lider kişiler ittifakla, icma kuvveti ile daimi, sabit daha muhteşem yerden haber veriyorlar. Elbette asıl olan o yere gidilecektir.

10. Suret

 • Bugün baharın değişikliklerle dolu günüdür. Her yanda şenlik, her köşede sihirli, mucizeli işleyişler sürüyor. Sen diyorsun: “Nasıl bu koca memleket tahrip edilip başka yere kurulacak?” Daha asıl yer olmayan bu yerde aklın almadığı yıkılmalar, yapılmalar oluyor. Demek şu geçici, kararsız vaziyetler, ulvi gayelere yöneliktir.

11. Suret

 • Burada gördüğümüz üsy düzey işler, acayip eserler sanatça, suretçe birbirinden ayrıdırlar. Dikkat edildiğinde hepsinde apaçık bir gayeye yönelik düzenlilik, yararlılık işaretleri, yüksek bir adaletin izleri, geniş bir merhametin meyveleri fark ediliyor. Basireti olan anlar ki bunların daha harikasını bu zat dışında birisinin yapması düşünülemez.
 • Bu diyardan başka bir diyar vardır ki şu merhamet, hikmet, inâyet ve adalet tamamen ortaya çıksın.

12. Suret

 • Bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Elbette arkasında bir mahkeme-i kübrâ, gelecektir. Eğer bunu inkâr etsen, şu memleketteki bütün intizâmâtı, hattâ hükûmeti inkâr etmeye mecbur olursun. Ve bütün vaki olan icraatın vücudunu tekzip etmek lâzım gelir.

ek: 13. Suret

 • Bu müthiş memleketteki cemaat içinde bir yaver bazı bildirimlerde bulunuyor.
  • Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir.

twitter facebook

Söz 10 Suret 5-6-7

Beşinci Suret

 • Buranın padişahı her düşkünün imdadına koşuyor, her talebi cevaplıyor. Büyük bir toplanma yerinde o padişahın sevgili yaveri dua ediyor, talepte bulunuyor. Böyle büyük bir padişah en aşağı adamların isteğini yerine getiriyorsa, en sevdiği zatın talebini de yerine getirir.
  • Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celb et. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zevâl ve teb’îd ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti’ raiyetini başıboş bırakıp idam etme.
 • Beş altı günlük sergi için hadsiz masraflar yapan padişah asıl hazinelerini göstereceği bir gezinti yeri gösterecektir. İmtihan meydanındakiler başıboş değiller. Saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar.

Sozler 10 Suret5 Nimetlerin asillari cennet

Altıncı Suret

 • Bu misafirhanede muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki, perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır. Dünya geçici olduğuna göre tüm bu muhteşem eserler başka ve asıl yere hazırlık içindir.

Yedinci Suret

 • Bir yerin hakimi o yerdeki tüm davranışları kaydeder ve karşılığını verir.Dünyada karşılığı verilmeyen tüm işlerin bedeli başka bir yere bırakılıyor.

twitter facebook

Söz 10 Suret 2-3-4

Sozler10 Mahkemei Kubra

2. Suret

 • Herkese kıymetli yemekler, muhteşem ziyafetler sunuluyor. Sersemler dışında kimse haddini aşmıyor. Saltanat sahibinin pek büyük cömertliği, merhameti, izzeti ve şerefi var. Cömertlik nimetlendirmeyi, merhamet iyiliği, izzet gayreti, şeref ise edepsizlerin terbiye edilmesini gerektirir. Halbuki zalim izzetinde mazlum zilletinde buradan göçüp gidiyor. Demek bir mahkeme-i kübrâya bırakılıyor.

3. Suret

 • Burada işler büyük bir gayeyle, düzenle ve adaletle yürüyor. Böyle bir yönetimde himayeye sığınanların korunmasını, halkın hukukunun teminini gerekir. Halbuki bunlar tam olarak sağlanmıyor. Demek bir mahkeme-i kübrâya bırakılıyor.

4. Suret

 • Had ve hesaba gelmeyen sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz yiyecekler gösteriyor ki, bu yerlerin padişahının hadsiz hazineleri vardır. Şu misafirhanedeki seyirciler çabuk gidip kayboluyor. Tüm bu mükemmellik ve kusursuzlukların çok azını görebiliyorlar. Demek daimi bir sergi yerine gidiliyor.

twitter facebook