Söz 14 – Mesele 5 & Hatime

5. Mesele

 • “Onlar Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla bilemediler. Halbuki kıyamet gününde yeryüzü bütünüyle Onun tasarrufundadır; gökler de Onun kudretiyle dürülmüştür.” Zümer, 67
 • “Bilin ki, Allah, kişinin kalbine ondan daha yakındır.” Enfâl, 24
 • “Allah herşeyin yaratıcısıdır. O herşey üzerinde hakkıyla görüp gözeticidir.” Zümer, 62
 • “Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da.” Bakara, 77
 • “Gökleri ve yeri O yarattı.” A’râf, 54
 • “Sizi de, sizin yaptıklarınızı da yaratan Allah’tır.” Sâffât, 96
 • “Maşaallah, Allah dilemiş de yaratmış! Kuvvet ve kudret ancak Allah’ındır.” Kehf, 39
 • “Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi isteyemezsiniz.” İnsan, 30
 • Büyük bir bostanın sulama kanalını tıkayan hizmetçinin tüm bahçenin sulanmasını engellemeye sebeb olması, bir gemide küçük bir delik açan sıradan birinin tüm geminin batmasına neden olması gibi küfür etki itibari ile küçük görünse de esasen etkileri büyüktür.
  • Tek bir yokluk,hadsiz yoklukları da tetikler.
  • Tahrip, tamirden pek çok defa kolaydır.
 • Küfür dıştan ne kadar olumlu görünse de, hakikatte bitmedir, yokluktur ve bir çeşit cinayettir. Diğer varlıkların amellerine zarar verdiği gibi esmâ-i İlâhiyenin görünmesine de perde çeker.

Sozler 14 Hatime Olum Degismiyor

Hatime

 • “Dünya hayatı, aldatıcı bir menfaatten başka birşey değildir.” Âl-i İmrân, 185
 • Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve âhireti unutup, dünyaya talip bedbaht nefsim! Bilir misin, neye benzersin? Devekuşuna! Avcıyı görür, uçamıyor; başını kuma sokuyor, ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda; avcı görür. Yalnız o, gözünü kum içinde kapamış, görmez.
 • Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın, kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise, onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdâne kabre bak, dinle, ne talep eder? Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak, ne ister
 • Ey nefsim! Deme, “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur.” Çünkü ölüm değişmiyor. Firak,bekàya kalb olup başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür’at peydâ ediyor.
 • Kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada, nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin?

facebook twitter

Söz 14 – Mesele 1-2-3-4

Soz14 Mesele3 Isra Suresi Ayet 44 Tespih

On Dördüncü Söz

 • “Elif lâm râ. Bu öyle bir kitaptır ki, hikmeti herşeyi kuşatan ve herşeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından, âyetleri sağlam şekilde tanzim edilmiş, sonra da tafsilâtıyla açıklanmıştır.” Hûd, 1
 • Beş meseledir.

1. Mesele

 • İnsanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zât-ı Zülcelâlin emriyle âlem dolar, boşalır.

2. Mesele

 • “Yaş ve kuru ne varsa, hepsi ap açık bir kitapta yazılmıştır.” En’âm, 59
 • “Biz herşeyi İmam-ı Mümînde tek tek saydık.” Yâsin, 12
 • “Ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar birşey Ondan uzak kalamaz; bundan küçük veya büyük ne varsa hepsi ap açık bir kitapta yazılmıştır.” Sebe, 3
 • Her bir bahar, birtek çiçek gibi, gayet muntazam ve mevzun olarak, zeminin yüzüne bir Cemîl ve Celîlin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor.

3. Mesele

 • “Yedi gökle yer ve onların içindekiler Allah’ı tesbih eder.” İsrâ, 44
 • “Biz dağları Dâvud’un emrine verdik ki, onunla beraber tesbih ederlerdi.” Sâd, 18
 • “Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik.” Ahzâb, 72
 • Mevcudatın en büyüğü ve küllîsi dahi, kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ediyor görünüyor.
 • Her bir ağacın, her bir yıldızın cüzi birer tesbihatı olduğu gibi; zeminin ve zeminin her bir kıtasının, her bir dağ ve derenin, ber ve bahrinin, göklerin her bir feleğinin ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllisi vardır.

4. Mesele

 • “Birşeyin olmasını murad ettiği zaman, Onun işi sadece ‘Ol’ demektir; o da oluverir.” Yâsin, 82
 • “Kıyametin gerçekleşmesi göz açıp kapayıncaya kadar, hattâ ondan da yakındır.” Nahl, 77
 • “Biz ona şahdamarından daha yakınız.” Kaf, 16
 • “Melekler ve Cebrail, elli bin sene uzunluğunda bir gün olan kıyamet gününde, Allah’ın emrini almak üzere Arşa yükselirler.” Meâric, 4
 • Allah’ın büyüklüğünün varlığı kuşatması, küçük ve az şeyleri dışlamıyor aksine kuşatıcı dairesine alıyor.

facebook twitter

Şua 11 – Mesele 6

Sualar 11 Mesele 6 Meyve Risalesi zindan saray

On Birinci Şua – Altıncı Mesele

 • Sizin okuduğunuz her bilim dalı kendi lisanı ile Allah’ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz.
 • Hassas hesaplarla üretilmiş bir ilaç, maharetli bir kimyageri gösterdiği gibi ilaçlardan çok daha karmaşık dengeleri içeren dünya da bir Yaratıcı’yı (cc) gösterir.
 • Bir kitap bulunsa ki, bir satırında bir kitap ince yazılmış ve her bir kelimesinde ince kalemle birsûre-i Kur’âniye yazılmış. Böyle bir kitap, onu yazan zatın ne kadar mahir olduğunu gösterir. Aynı şekilde milyonlarca canlının, milyonlarca denge ortamındaki intizamı da bu kainatta böylesi hassas dengelere hükmeden bir yaratıya delildir.
 • Yüzer bilim dalının her biri kainatın yaratıcını bildirir, O’nun (cc) sıfatlarını ve mükemmelliğini tanıttırır.
 • İnsan binler çeşit elemlerle müteellim, binler lezzetle lezzet alabilir bir makinedir. İnsanın sayısız maddi ve manevi düşmanına karşı dayanak noktası ancak nihayetsiz güce ve rahmete sahip Allah’a bağlılığı olabilir.
 • Onu tanıyan ve itaat eden, zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan, saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır.

facebook twitter

Söz 13 – Makam 2 – Haşiye

Soz 13 Makam 2 - Sulh baris

On Üçüncü Söz – İkinci Makam – Haşiye

 • Gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, âkıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir dakika intikam lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker.
 • Hakikî zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa, dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, hayatın lezzetini kaçırır.
 • Hapis musibetine düşenlere teselli olan üç nokta:
  • Hapiste geçen ömür günleri, farz namazını kılmak, günahlardan tevbe etmek ve sabırla şükretmekle her bir gün on gün kadar bir ibadet kazandırabilir.
  • Zevâl-i lezzet elem olduğu gibi, zevâl-i elem dahi lezzettir.
  • Mahpuslara şefkatkârâne hizmetle yardım etmenin sevabı çoktur.
 • Doğru ve faydalı olan sulhtur. Eğer barışmak olmazsa, iki taraf da daima korku ve intikam azabını çekerler.
 • Mert ve vicdanlı bir mümin, küçük ve cüzî bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehl-i imana vermez. Eğer hata etse, verse, çabuk tevbe etmek lâzımdır.

twitter facebook

Söz 13 – Gençlere bir tembih

Sozler 13 - Genclere Tenbih iman

Birkaç biçare gençlere verilen bir tembih

 • Sizdeki gençlik kesinlikle sona erecek. Eğer gençliğinizi meşru dairede geçirmediyseniz bu hem dünyada hem ahirette lezzetten çok elem getirecek. Eğer gençliğinizi iffetli geçirirseniz bu size ebedi gençlik kazandıracak.
 • Hayat eğer iman olmazsa kısacık lezzetle beraber, binler derece hüzünler, kederler verir. İnsan hayvanların aksine geçmişten gelen hüznü ve gelecekten gelen endişeyi taşır.
 • Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız, farzlarla süsleyiniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.
 • TEMSİL
  Gözünüzün önünde bir darağacı var. Yanında piyango dairesi var. Biz on kişiyiz ve darağacına kesin olarak çağrılacağız. Bize ya “gel idam biletini al darağacına çık” ya da “milyonlar kazandıran piyango bileti sana çıktı gel al” demelerini beklerken iki kişi belirir. Biri elinde zehirli bal bulunan aldatıcı güzel bir kadın, diğeri elinde tılsım olan ciddi bir adam. Adam der ki “Bu kadındaki zehirli helvayı yemezseniz kurtulursunuz ve ikramiye kazanırsınız. Helvayı yiyenler zehirin dehşetli sancısıylar kesin olarak darağacına gidiyorlar. Helvayı yemeyenler ise şahitlerin de belirttiği gibi darağacına gidiyor görünseler de orayı aşıp ikramiye dairesine gidiyorlar”.

  • zehirli bal= gayr-ı meşru dairedeki zevkler
  • tılsım = tılsım-ı Kur’ânî
  • şahitler = peygamberler, veliler
 • Gençliğini gayr-i meşru zevklere dalarak geçirenleri hem dünyada hem ahirette dertler bırakmaz. Bu durum hastane, hapishane ve kabristanlara bakılarak görülebilir.
 • İhtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette, çoğu “Eyvah, gençliğimizi boşa geçirdik. Sakın bizim gibi yapmayınız” diyeceklerdir.
 • Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir.

facebook twitter

Söz 13 – Makam 2

On Üçüncü Söz – İkinci Makam

Ölümün kaçınılmazlığı ve gençliğin geçiciliği hakkındadır.–

 • Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok.
  1. O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır.
  2. Âhireti tasdik eden, fakat inandığı gibi yaşamayanlar için bir hapis
  3. Âhirete inanmayan ebedi idam ve bir darağacıdır.
 • Madem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor ve genç, ihtiyar farkı yoktur. Elbette, daima gözü önünde öyle büyük, dehşetli bir mesele karşısında biçare insan, o idam-ı ebedî, o dipsiz, nihayetsiz haps-i münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir âlem-i bâkîye, bir saadet-i ebediyeye ve âlem-i nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi, o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir.
 • Peygamberler ve veliler sayısız delile binaen yüzde doksan dokuz ihtimal-i kat’î ile “İdam ve zindan-ı ebedîden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek, yalnız iman ve itaat iledir” derler.
 • Ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptelâ ve endişe-i istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler! Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşru dairedeSoz13 Makam2 Ecel gizlidir olum her an gelebilirki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kâfidir.
 • Dünya ve âhirette ebedî ve daimî süruru isteyen, iman dairesindeki terbiye-i Muhammediyeyi (a.s.m.) kendine rehber etmek gerektir.

facebook twitter