Lema 26 – Rica 3-4

Üçüncü Rica

 • Günde bir taşı bina-yı ömrümün düştü yere,
  Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber
  Niyazi-i Mısrî
 • Dil bekàsı, Hak fenâsı istedi mülk-ü tenim,
  Bir devâsız derde düştüm, ah ki Lokman bîhaber
  Niyazi-i Mısrî

 • Mahşerde herkes “Nefsî, nefsî” dediği zaman, yine “Ümmetî, ümmetî” diyen zâtın şefaati altına girmenin çaresi, sünnet-i seniyyeye uymaktır.

Dördüncü Rica

 • Bir ticaret yapmadım, nakd-i ömür oldu hebâ,
  Yola geldim, lâkin göçmüş cümle kervan bîhaber.
  Ağlayıp, nâlân edip, düştüm yola tenhâ, garip,
  Dîde giryan, sîne biryan, akıl hayran, bîhaber.
  Niyazi-i Mısrî
 • Allah, yarattığı bu muhteşem saraya elbette bizimle irtibat kurmak için kitabını (Kur’an-ı Kerim) bırakmıştır. Ebedî hazinenin anahtarı onu okumaktır.

Lema 26 - Rica 4 Iman Teslim Kuran

twitter/Lema26Rica3-4, facebook/Lema26Rica3-4, erisale/Lema26Rica3-4

Lema 26 – Rica 1-2/16

Yirmi Altıncı Lema

 • “Kâf hâ yâ ayn sâd. Bu âyetler, kulu Zekeriya’ya Rabbinin rahmetini zikirdir. Hani o Rabbine gizlice niyaz ederek demişti ki: Ey Rabbim, artık benim kemiklerim yıprandı, başım ihtiyarlıkla tutuşup saçlarım aklandı. Sana ettiğim dualarımda da, ey Rabbim, ben hiç mahrum kalmadım.” Meryem Sûresi, 19:1-4.

Birinci Rica

 • Bu ilk rica ve sonrasındaki ricaların menbaı imandır.

İkinci Rica

 • Ey ihtiyarlar! Kur’ân-ı Hakîmde “er-Rahmânü’r-Rahîm” sıfatlarıyla kendini bizlere takdim eden ve hadsiz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren Hâlık-ı Rahîmimizin rahmeti, ihtiyarlığımızda en büyük bir rica ve en kuvvetli bir ziyadır. Bu rahmeti bulmak, iman ile o Rahmân’a intisap etmek ve ferâizi kılmakla O’na itaat etmektir.

Lema26 Rica2 Ihtiyarlar Risalesi erRahman Rahim

twitter/Lema26R1-2, facebook/Lema26R1-2, erisale/Lema26R1-2

Söz 23 – Mebhas 2/2 – Nükte 5/5

 • İnsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş. Ve o istidâdâta göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için, şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş.
 • İnsan, şu kâinata geldikten sonra iki cihetle kulluğu var.
  • Görünmeyen bir ubûdiyet, bir tefekkür.
   • Allah’ın isimlerinin yeryüzündeki tecellilerini idrak etmek.
   • Yeryüzündeki derin sanatı fark ederek yaratıcıyı tanımak ve sevmek.
  • Ortada/açık bir ubûdiyet, bir münâcât.
   • Eserden eserin sahibine varmak. Sanata bakarak bir sanatçının kendisini tanıtmak istediğini fark edip, iman etmek.
 • Allah’ın sanatlarını fark etmek, onlara hayret etmek, Allah karşısındaki acizliği ve fakirliğini kabul etmek ve O’nu sevmek, Mâşaallah / Bârekâllah Sübhânallah / Allahu ekber diyerek beğenmek ile insan hakikî insan olur, ahsen-i takvimde olduğunu gösterir.

Soz23 Mebhas2 Nukte5 Insan Ahseni takvim

twitter/S23M2N5, facebook/S23M2N5, erisale/S23M2N5

Söz 23 – Mebhas 2 – Nükte 4

 • İnsan, şu kâinat içinde pek nazik bir çocuğa benzer: Zayıflığında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zayıflığı ile bu dünya onun hizmetine girmiştir.
 • Nazlı bir çocuğun ağlamakla güçlü insanlara istediklerini yaptırır. Çocuk gururlanarak yapılan hizmetleri kendi gücüyle yaptığını söyleyemez. İnsan da elde ettiklerini Allah’tan bilmeli, Karun gibi davranmamalıdır.
 • “Allah bize yeter. O ne güzel Vekîl’dir.” Âl-i İmrân, 173
 • Hem deme ki: “Ben hiçim; ne ehemmiyetim var ki, benden büyük şükür istensin?”
  Çünkü, sen nefsin itibarıyla hiç hükmündesin. Fakat Allah’ın muhatabu olma payesiyle varlıkların ustası hükmündesin

 • Eğer nefis ve şeytanı dinlersen, esfel-i sâfilîne düşersin. Eğer hak ve Kur’ân’ı dinlersen, âlâ-yı illiyyîne çıkar, kâinatın bir güzel takvimi olursun.

Soz23 Mebhas2 Nukte4 - Alayi illiyyin Esfeli safilin Ahseni takvim

twitter/S23M2N4, facebook/S23M2N4, erisale/S23M2N4

Söz 23 – Mebhas 2- Nükte 3

 • İnsan iş, davranış ve maddi yapısı açısından bakılırsa zayıf bir hayvandır.
 • İnsan enaniyetine kapılıp yalnızca fani lezzetler için çalışırsa kendisine verilen ve kendisini insan yapan donanımlarını yanlış kullanmış olur ve bundan dolayı sahip olduğu insani cihazlar ondan ahirette hesap sorar.
 • İnsana insani özellikleri ile bakılırsa hayvandan yüz derecede yukarıdadır; hayvani özellikleri ile bakılırsa gücü hayvanlardan yüz derece aşağıdadır. İnsanın her zevki elem izi bırakır, hayvan kedersiz zevk yaşar.
 • İnsanın helâl sa’yiyle, meşru dairede gördüğü zevkler, lezzetler, keyfine kâfidir; harama girmeye ihtiyaç bırakmaz.

Soz23 Mebhas2 Nukte3 Ahseni Takvim en Guzel Suret

twitter/S23M2Nükte3facebook/S23M2Nükte3erisale/S23M2Nükte3

Söz 23 – Mebhas 2- Nükte 2

 • İnsanda iki vecih var:
  • Dünyaya yönelik enâniyet ciheti
   • Bu cihette insan aciz, zayıf, küçük bir cisimdir.
  • Ahirete yönelik ubûdiyet ciheti
   • Bu cihette insan acizliğine rağmen kudreti sonsuz olan Allah’ın tecellisine aynalık yapmakla değer kazanır.
 • İnsana manevi bir çekirdek hükmü verilmiştir. İnsan manevi yönünü geliştirirse, bu çekirdeği geliştirerek, bu dünyadaki sadece küçük bir kısmını algıyabildiği şeylerin asıllarına ahirette sahip olabilir, çekirdeği dünyevi boş işlerle harcarsa da onu çürümeye terk etmiş olur.

Lema23 Mebhas2 Nukte2 Enaniyet, Dunya & Ubudiyet, Ahiret

twitter/S23M2N2, facebook/S23M2N2, risale/S23M2N2

Söz 23 – Mebhas 2- Nükte 1

Mebhas 2

 • Ahsen-i takvim suretinde yaratılan insan istidatı ile esfel-i sâfilînden âlâ-yı illiyyîne derecelere geçebilir.

Birinci Nükte

 • İnsan en küçükten en büyüğe her şeye muhtaçtır ve bir bahçe istediği gibi, kocaman cenneti de isteyecek arzuya sahiptir. İnsanın nihayetsiz ihtiyacını ancak sonsuz kudret ve ilim sahibi Allah (cc) giderebilir.
 • Eğer Allah’a kul olsan, bütün mahlûkat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer kulluktan vazgeçersen, âciz mahlûkata zelil bir köle olursun.
 • İnsan iki yönlüdür. Bir yanda müsbet olan yapma, üretme yönü, diğer yanda yıkma, yok etme yönü. İnsan birincisi itibari ile arıdan, serçeden zayıf; yıkma yönüyle dağlardan, göklerden ileridir.

Soz23 Mebhas2 Nukte1 - Allaha kul olmak olmamak

twitter/Söz23Mebhas2Nükte1, facebook/Söz23Mebhas2Nükte1, erisale/Söz23Mebhas2Nükte1