Lema 30 – Nükte 5 – Remiz 2-3-4-5

Lema30 Nukte5 Hatime Allah Hayy

2. Remiz

 • Kâinatta gerçi herşeyde bir güzellik ve iyilik ve hayır vardır. Kötülükler de iyiliklerin kıyas edilmesini sağlar. İyilikleri fark ettiren kötülükler de bu nedenle fayda sağlar.
 • Dış görünüşte kötü olan sebepler şikayetlerin Allah’a değil sebeplere yönelmesine neden olur.
  • Hazret-i Azrail (a.s.) Cenâb-ı Hakka münâcât etmiş, demiş: “Senin kulların benden küsecekler.” Cevaben ona denilmiş: “Senin vazifen ile vefat edenlerin ortasında hastalıklar ve musibetler perdesini bırakacağım. Vefat edenler sana değil, belki itiraz ve şekvâ oklarını o perdelere atacaklar.”

3. Remiz

 • Kâinatın neticesi hayat olduğu gibi, hayatın neticesi olan şükür ve ibadet dahi, kâinatın sebeb-i hilkati ve ille-i gayesi ve maksud neticesidir.
 • “Dirilten de, öldüren de ancak Odur. Geceyle gündüzü değiştirmek de ancak Onun eseridir.” Mü’minûn, 80.
 • “Dirilten de, öldüren de ancak Odur. O birşeyin olmasını dilediği zaman Onun işi sadece ‘Ol’ demektir; o da oluverir.” Mü’min, 68.
 • “Yeryüzünü ölümünün ardından diriltir.” Rum, 24.
 • “Rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Odur.” Zâriyat, 58.
 • “Hastalandığımda bana şifa veren ancak Odur.” Şuarâ, 80.
 • “İnsanlar ümitsizliğe düştüklerinde yağmuru indiren ancak Odur.” Şûrâ, 28.

4. Remiz

 • Kâinatın en mühim neticesi ve meyvesi ve hikmet-i hilkati hayattır; elbette o hakikat-i âliye, bu fâni, kısacık, noksan, elemli hayat-ı dünyeviyeye münhasır değildir.
 • Hayat-ı dünyeviye, âhirete iman rüknünü kat’î ispat ediyor ve her baharda haşrin üç yüz binden ziyade nümunelerini gözümüze gösteriyor
 • Madem dünyada hayat var; elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını kötü yolda kullanmayanlar, cennette sonsuz hayata erişeceklerdir.

5. Remiz

 • Hayat bir şeye girdiği vakit, o cesedi bir âlem hükmüne getirir; cüz ise küll gibi, cüz’îye dahi küllî gibi bir câmiiyet verir.
 • Nasıl ki bir çekirdek, onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir; öyle de, en küçük bir zîhayatı halkeden, elbette umum kâinatın Hâlıkıdır.
 • Seni yaratan, bütün nev-i insanı yaratan Zât olduğunu, bilbedâhe senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyet-i insaniye birdir, ayrı olması mümkün değildir.

Hatime

 • Ey her zîhayattan önce var olan Hayy,
  Ey her zîhayattan sonra bâkî olan Hayy,
  Ey kendisine benzer hiçbir şey bulunmayan Hayy,
  Ey kendisi gibi hiç hayat sahibi bulunmayan Hayy,
  Ey hiçbir şeriki bulunmayan Hayy,
  Ey hiçbir hayat sahibine hiçbir vecihle muhtaç olmayan Hayy,
  Ey bütün canlılara ölümü veren Hayy,
  Ey bütün canlıları rızıklandıran Hayy,
  Ey ölüleri dirilten Hayy,
  Ey kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayy,
  Sen aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilâh yok ki bize imdad etsin. El-aman, el-aman, bizi azap ateşinden ve Cehennemden kurtar. Âmin.

twitter facebook

Lema 30 – Nükte 5 – Remiz 1

Otuzuncu Lema – Beşinci Nükte

“Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir; O herşeye hakkıyla kadirdir.” Rum, 50.

“Allah Teâlâ ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O Hayy ve Kayyûmdur. Onu ne uyuklama ve ne de uyku tutmaz, gafletin hiçbir çeşidi hiçbir zaman Ona ârız olamaz.” Bakara, 255.

hayatin anlami

1. Remiz /5

 • “Hayat kâinatın en ehemmiyetli gayesi, hem en büyük neticesidir.
 • Bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebediye olduğu gibi, bir meyvesi de, hayatı veren Zât-ı Hayy ve Muhyîye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki, bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise, hayatın meyvesi olduğu gibi, kâinatın gayesidir.

twitter facebook

Lema 30 – Nükte 4 – İşaret 7

Lema30 Nukte4 Isaret7 Hazreti Muhammed

Yedinci İşaret

Allah’ın varlığı, tekliği ve ortağının olmadığını anlatan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, Allah’ın varlığının ispatı gibi kesindir. Buna şahitlik eden üç delil:

1.

Tüm ümmetin sevabı, tamamına vesile olan Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın da hasenatına dahildir.

2.

Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmın kelimâtı, tesbihâtı ve ibâdâtından gelen yüksek ruhu, tüm alem-i İslam’ın çekirdeği hükmündedir.

3.

Kainatın yaratılmasında en önemli maksat olan insanlar içinde zât-ı Muhammediyeyi (a.s.m.) Allah’ın hadsiz feyzine mazhardır.

twitter facebook erisale

Lema 30 – Nükte 4 – İşaret 5

Beşinci İşaret

 • Tam hakimiyet ancak bağımsız ve tek başına olmakla gerçekleşir ve başkalarının müdahalesine maruz kalmamakla olur. İlahi hakimiyet de bundan dolayı ortak koşulmayı (şirki) reddeder.
 • Hâkimiyet-i İlâhiye, Allah’ın bir ve tek olmasını gerektirir.
 • “Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, ikisi de harap olup giderdi.” Enbiyâ, 22
 • “Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?” Mülk, 3
 • Kâinat öyle bir külldür ki, bir cüz’e rab olmak, umum o külle rab olmakla olur. Ve öyle bir küllîdir ki, her bir cüz, bir ferd hükmüne geçip, bir tek ferdrububiyetini dinlettirmek, umum o küllîyi musahhar etmekle olabilir.

Lema30 Nukte4 Isaret5 Rububiyet

twitter facebook erisale

Lema 30 – Nükte 4 – İşaret 2-3-4

Lema 30 - Nukte 4 - isaret 4 - Nokta 3 - Temsil 3

Otuzuncu Lema – Dördüncü Nükte – İkinci/Üçüncü/Dördüncü İşaret

2. İşaret

 • Kâinatın âlemleri, envâları ve unsurları öyle birbiri içine girift olarak girmiştir ki, kâinatın heyet-i mecmuasına mâlik olmayan bir sebep, hiçbir nev‘ine, hiçbir unsuruna hakikî tasarruf edemez.
 • Güneş, ateş, hava ve yağmurun ayrı ayrı canlıların tamamına gerekli olması ism-i Ferdin cilve-i vahdetini gösterir.

3. İşaret

 • Bir bahçede bir sarı çiçek, o bahçe nakkaşının bir mührü hükmündedir. O çiçek mührü kimin ise, bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler, o Zâtın kelimeleri hükmünde olduğuna ve o bahçe dahi Onun yazısı olduğuna, açık bir surette delâlet ediyor.

4. İşaret

 • Allah’ın tüm varlıklar üzerinde görülmesini kabul etmek mâkul ve kolaylıkla kabul edilirdir. Aksini kabul etmek imkansızdır.
 • Üç noktadır

1. Nokta

 •  Zât-ı Ferd ve Ehadin kudretine nisbeten en büyük şeyin icadı, en küçük birşey gibi kolaydır.
  • Bir baharı bir çiçek gibi kolay yaratır.
  • Büyük bir ağacı bir meyve gibi idare eder
 • Harika eserlerin gayet küçük, ehemmiyetsiz şeylerden tezahürü, bilbedâhe ferdiyet (tek ve benzersiz olma) ve ehadiyeti (bir olma) gösteriyor.

2. Nokta

 • Mevcudat iki vecihle var ediliyor
  • Örneksiz ve benzersiz olarak yoktan var etme
  • Düzenleme, bir araya getirme ile
 • Hâlık-ı Ferdden başka hiçbir şey, hiçten ve ademden icad edemediğine bütün ehl-i din ve ehl-i fen ittifak ediyorlar. Öyleyse, sebeplere ve tabiata havale edilse, her şeye, ekser eşyadan toplamak suretiyle vücut verilebilir.

3. Nokta

Eğer bütün eşya bir Zât-ı Ferd-i Vâhide verilse, birtek şey gibi kolay olmasına; eğer esbaba ve tabiata havale edilse, birtek şeyin vücudu, umum eşya kadar müşkülâtlı olduğuna işaret eden, başka risalelerde izah edilen iki üç temsildir.

1. Temsil
 • Bir subaya bin asker görevi verilse veya bir asker on subayın emrine verilse taburda düzen olmaz.
2. Temsil
 • Ayasofya gibi bir yapının kubbesinin yapımı bir ustaya verilse taşlar düzenle döşenebilir fakat her bir taşa bu görev verilse kubbe düzenlenemez.
3. Temsil
 • Çekirdeği yapan, onun üstünde ağacı o yapar. Ve ağacı yapan, onun üstünde meyveleri dahi o icad eder. Yoksa, ayrı ayrı tabiatların, sebeplerin vücuda gelmeleri için, yine muntazam başka tabiatları, sebepleri isteyecekler.

twitter facebook erisale

Lema 30 – Nükte 4 – İşaret 1

Lema30 Nukte4 Isaret1 Sikke3 alamet-i farika insan yuzu

Otuzuncu Lema – Dördüncü Nükte – Birinci İşaret

Vâhid ve Ehad isimlerini kapsayan İsm-i Âzam’dan Ferd isminin bir cilvesidir. Üç işarettir.

1. İşaret

Üç sikkedir.

1. Sikke

 • Kainattaki her şey birbiri ile ilişkili ve birbirini bütünler şekildedir. Sayısız maddeyi tek tek yöneten güç, kainatın tamamına hükmetmese o tek parçaya da hükmedemez.
 • Kainattaki yardımlaşma, dayanışma, birbirinin ihtiyacını giderme ve birbirini bütünleme Allah’ın birliğini gösteren en büyük damgadır.

2. Sikke

 • Yeryüzünün her yanında Cenâb-ı Hakkın isimlerinin her şeyde ayrı ayrı tecelli eden birlik mührü, bütün geneli kapsayamayanın detay olanı da kapsayamayacağını gösterir.
 • Kainatta milyonlarca ayrı şey yine diğer milyonlarca/milyarlarca diğerleri ile harikulade uyum içerisindedir. Hepsine değil de yalnızca bir tanesine hakim olabilecek bir güç düşünülemez.

3. Sikke

 • Hz. Adem’den beri tüm insanların yüzlerine ayırt edici özellikler koyamayan, tek bir kişinin yüzünü de yaratamaz.

twitter facebook erisale

Lema 30 – Nükte 3

Lema30 Nukte3 Allah'in isimlerinden Hakem

Üçüncü Nükte

İsm-i Âzamın altı nurundan bir nuru olan ism-i Hakemin bir cilvesidir. Üç noktadır.

 • “Rabbinin yoluna hikmetle çağır.” Nahl, 125

1. Nokta

 • İsm-i Hakemin tecellî-i âzamı şu kâinatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki, her sahifede yüzer kitap yazılmış; ve her satırında yüzer sayfa derc edilmiş; ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur; ve her harfinde yüzer kelime var; ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeciği bulunur bir tarza getirmiştir.
 • Serseri tesadüf, kör kuvvet, gayesiz, mizansız, şuursuz tabiat, hiçbir cihetle hakîmâne, basîrâne olan has mizana ve gayet ince intizama karışamazlar. Eğer karışsaydılar, elbette karışık eseri görünecekti. Halbuki kainatta hiçbir cihette intizamsızlık müşahede olunmuyor.

2. Nokta

İki meseledir

1. Mesele

 • Nakkaş-ı Ezelînin hikmet dolu kainatındaki sanatı görmezden gelmek ve inkar etmek çok büyük bir cehalet ve kayıptır.

2. Mesele

 • Kainattaki müthiş nizam zerreden galaksilere kadar her şeyin tek bir elden çıktığını ve ortak kabul etmediğini gösterir.

3. Nokta

 • Tıp, Kimya, Makine, Askeriye gibi dalların herbirisinin kat’î şehadetiyle, noksansız bir intizam içinde, hadsiz hikmetler, maslahatlarla bu kâinat dizayn edilmiştir.
 • Dünyada en ziyade hayret edilecek bir şey varsa, o da bu inkârdır. Çünkü kâinatın mevcudatındaki hadsiz intizâmât ve hikmetleriyle vücut ve vahdetine şahitler bulunduğu halde Onu görmemek, bilmemek, ne derece körlük ve cehalet olduğunu, en kör cahil de anlar.

4. Nokta

 • Varlıklara birçok vazifeler veren, her şeyde sayısız hikmetler sunan Yaratıcı’nın tüm bunları israf edercesine var etmesi ve ahireti yaratmamış olması düşünülemez.

5. Nokta

İki meseledir.

1. Mesele

 • Allah her şeyde en faydalı şekli ehemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki, israf, abesiyet, faydasızlık, fıtratta yoktur. İsraf ise, ism-i Hakîmin zıddı olduğu gibi, iktisat onun lâzımıdır ve düstur-u esasıdır.
 • “Yiyin, için, fakat israf etmeyin.” Araf, 31

2. Mesele

 • Nasıl kitap onu ders verecek muallimi, güzellik kendini görecek ve gösterecek aynayı, sanat kendini teşhir edecek birisini gerektirir öyle de en ince detayına kadar hikmet dolu bu alem de ihtişamını anlatacak birini gerektirir. O kişi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdır.
 • Madem kâinat mevcuttur ve inkâr edilmiyor. Muhteşem olan bu kainatın Yaratıcısı gibi bunun duyurucusu olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm da inkar edilemez.

twitter facebook erisale