22. Lema – 3. İşaret

Yirmi İkinci Lema – Üçüncü İşaret

 • Üçüncü İşaret
  • Madem sen bu memlekette duruyorsun. Şu memleketin cumhurî kanunlarına inkıyadetmek lâzım gelirken, sen neden inzivâ perdesi altında kendini o kanunlardan kurtarıyorsun?
  • Kanun tatbik edenler, evvelâ kendilerine tatbik ettikten sonra başkasına tatbik edebilirler. Siz kendinize tatbik etmediğiniz bir düsturu başkasına tatbik etmekle, herkesten evvel siz düsturunuzu, kanununuzu kırıyorsunuz ve karşı geliyorsunuz.
  • İnsan yalnız cesetten ibaret değil; cesedi beslemek için kalb, dil, akıl, dimağ koparılıp o cesede yedirilmez. Onlar imhâ edilmez; onlar da idare ister. Kabir kapısı kapanmıyor. Kabrin öbür tarafındaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim meselesidir.
  • Mütekebbirlere karşı tevazu, tezellül zannedildiğinden, tevazu etmemek gerektir.

Lema 22 - Kanun hukuk uygulama

 • Hatime
  • Onların zalimâne bana karşı muamelelerininvukuundan sonra, kader-i İlâhîyi düşünüp, “Niçin bunları bana musallat etti?” diye nefsimin desiselerini arıyordum. Her defada, ya nefsim şuursuz olarak enâniyetfıtrî meyletmiş veyahut bilerek beni aldatmış, anlıyorum. O vakit, kader-i İlâhî, ozalimlerin zulmü içerisinde, hakkımda adalet etmiş derdim. Cenâb-ı Hakka şükrediyorum ki, bunların zulmü bana bir vasıta-i ihlâs oldu.

http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-22/
– https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/883414015020018
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/506671218271854592

22. Lema – 1.-2. İşaret

Yirmi İkinci Lema

 • “Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir. Allah emrini mutlaka gerçekleştirir. Allah herşeye bir ölçü takdir etmiştir.” Talâk Sûresi, 3.

 • Üç İşarettir.
  • Birinci İşaret
   • Şahsıma ve Risale-i Nur’a ait mühim bir sual: Çoklar tarafından deniliyor ki, “Sen ehl-i dünyanın dünyasına karışmadığın halde, nedendir ki, her fırsatta onlar senin âhiretine karışıyorlar? Halbuki hiçbir hükûmetin kanunu, târikü’d-dünya ve münzevîlere karışmıyor.”

    Elcevap: Yeni Said’in bu suale karşı cevabı sükûttur. Yeni Said, “Benim cevabımı kader-i İlâhî versin” der.

  • İkinci İşaret
   • “Sen neden bizden küstün? Bizden şiddetli şekvâ edip ‘Bana zulmediyorsunuz’ diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz var, bu asrın muktezası olarak hususî düsturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbikeden zalimolmaz. Kanunlarımıza uymazsan şikayete de hakkın olmaz.
   • Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı hürriyet?
    Çalış, idrâki kaldır, muktedirsen âdemiyetten!
    Namık Kemal – Hürriyet Kasidesi’nden

   • Ey ehl-i dünya! Dünyanıza hiç karışmadığım ve prensiplerinizle hiçbir cihet-i temasım bulunmadığı ve dokuz sene esaretteki bu hayatımın şehadetiyle yeniden dünyaya karışmaya hiçbir niyet ve arzum yokken, bana eski bir mütegallip ve daima fırsatı bekleyen ve fikr-i istibdat ve tahakkümü taşıyan bir adam gibi yapılan bunca tarassut ve tazyikiniz hangi kanunladır? Hangi maslahatladır?

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/883414015020018
– http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-22/

21. Lema – 3. Düstur

Yirmi Birinci Lema – Üçüncü Düstur

 • Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz.
 • Kuvvet haktadır ve ihlâstadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlâs ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar.
 • “Başkalarını kendi nefislerine tercih ederler.” Haşir Sûresi, 59:9
 • “Ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim” arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur; fakat mâbeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir.

Lema21 Dustur3 Kuvvetinizi ihlasta hakta bilmelisinizhttps://twitter.com/risaleinurozet/status/495485059672338432
– https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/867284643299622
– http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21

21. Lema – 2. Düstur’dan

 • Üç elif birlik olmazsa, üç kıymeti var fakat birlik olursa yüz on bir kıymet alır. [1,1,1; 1+1+1; 111]
  Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Uhuvvetle birlikte olurlarsa dört bin dört yüz kırk dört değeri alır. [4+4+4+4, 4444]

Lema21 - Dustur2 Uc Elif Ittihat birlik ihlas risalesi

 

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/865304923497594
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/494170781015080962
– http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21

21. Lema – 2. Düstur

İkinci düstur

 • Hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir.
  • İnsanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkitetmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır.
 • Üç elif birlik olmazsa, üç kıymeti var fakat birlik olursa yüz on bir kıymet alır. [1,1,1; 1+1+1; 111]
  Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Uhuvvetle birlikte olurlarsa dört bin dört yüz kırk dört değeri alır. [4+4+4+4, 4444]

Lema21 Dustur1 Tenkit faziletfurusluk gipta damari

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/863948440299909/
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/493301076368830464
– http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21

21. Lema – 1. Düstur

1. Düstur

 • Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

 • Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.

 • O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmetiktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder.

 • Bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.

Lemalar 21 Dustur1 Amelinizde Rizayi Ilahi Olmali

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=859273194100767
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/490207702841589760
- http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21